Skip to main content

升级

重要提醒

升级之前请备数据(包括数据库),升级之前请备份数据(包括数据库),升级之前请备份数据(包括数据库),未备份数据导致升级出现异常本人不承担任何责任。

此方法适用于ImgURL Pro(专业版),社区版(免费版)请参考社区版方法进行升级。

查看版本号

登录ImgURL后台(首页)底部可以查看当前版本号,如下截图当前版本号为**v1.0,**请根据自身对应版本号进行升级,注意:不可跨版本升级,比如v1.0直接跳过v1.1升级为v1.2

img

v1.0升级v1.1

  1. 先备份当前数据(包括数据库)
  2. 下载v1.1源码:http://soft.xiaoz.org/source/imgurl/imgurl-pro_v1.1.tar.gz 解压覆盖
  3. 修改 config.php 在底部添加如下代码(七牛云存储需要使用)
/*-------------------------------------七牛云设置-------------------------------------*/
//请先阅读帮助文档:https://dwz.ovh/a
$config['qiniu']['AccessKey']	=	'';
$config['qiniu']['SecretKey']	=	'';
$config['qiniu']['bucket']	=	'';
//上传地址,参见:https://developer.qiniu.com/kodo/manual/1671/region-endpoint
$config['qiniu']['up_host']	=	'';
/*-------------------------------------七牛云设置END-------------------------------------*/

v1.1升级v1.12

  • 先备份当前数据(包括数据库)
  • 下载v1.12源码:http://soft.xiaoz.org/source/imgurl/imgurl-pro_v1.12.tar.gz 解压覆盖